Recolzem el projecte HABITEM EL SANT PAU!!!

L’article 155 de la declaració universal dels drets humans estableix: ‘Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, tant a ella com a la seva família, la salut, el benestar i, especialment, l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris…”.

L’article 47 de la Constitució espanyola diu: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d’acord a l’interès general per tal d’impedir l’especulació…”.

L’article 1 de la Llei d’habitatge de Catalunya va una mica més enllà i proclama que “… l’objecte d’aquesta llei és regular el dret a l’habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en les diverses etapes de cadascú, a la situació familiar i social i a la capacitat funcional”.

Però, tot i la vigència d’aquests preceptes legals, amplis sectors de la ciutadania estan patint avui una situació d’emergència habitacional que vulnera els seus drets i exigeix la intervenció sense excuses, urgent i coordinada, de totes les administracions amb competències per fer-hi front.

Considerant que vivim en una ciutat on gairebé no s’ha construït parc d’habitatge públic en dècades -el parc d’habitatge, per tant, és escàs en relació a altres ciutats europees-, el fenomen de la turistització, que incentiva la competència de les grans ciutats, com Barcelona, com a marques registrades en disputa del gran mercat que mou la indústria turística mundial, ha acabat de reblar el clau. La proliferació d’hotels, hostals i pisos turístics (legals, alegals i il·legals) han fet disminuir encara més el parc d’habitatge.

Avui, el 81% dels desnonaments que es produeixen a Barcelona són a causa d’impagaments del lloguer. “No puc pagar el rebut del lloguer!” “No em renoven el contracte!” “Un fons voltor ha comprat l’edifici i ens fan mobbing!” “Els nostres fills no es poden quedar a viure al barri de Sant Antoni perquè els lloguers costen de mitjana uns 950 euros!

Per tot això, i també perquè pensem que des del veïnat organitzat podem fer propostes i plantejar alternatives, FSA hem recolzat des de l’inici el projecte HABITEM EL SANT PAU! Som plenament conscients de la necessitat d’ampliar el parc d’habitatge i de la manca de solars on construir-ne a Sant Antoni i el Poble Sec.

Entenem que el projecte presentat és molt treballat i seriós. El veiem com a una oportunitat de construir 50 nous habitatges en règim de cooperativa, i de salvar el Gimnàs Sant Pau i consolidar una tasca social que es manté ja fa 76 anys. I es diu aviat!

Podeu consultar-lo aquí:

Dossier HabitemElSantPau

Anuncis