En els darrers temps la gestió del turisme a Barcelona ha guanyat  un pes important en l’agenda política i social de la ciutat. Conseqüència lògica de la feina iniciada amb la Fabv i altres col·lectius quan es va preparar l’Audiència pública sobre Turisme. Des de FSA hem estat molt atents a la qüestió i participem de manera activa i propositiva en aquest àmbit. Per això quan al mes de juny es va plantejar des de diversos col·lectius veïnals una trobada  amb la intenció d’explorar les possibilitats de crear un espai veïnal de tota la ciutat on coincidissin moviments i associacions  representants del màxim de barris afectats pel turisme hi hem participat des del primer moment.

Com a resultat de les diverses trobades i accions realitzades des d’aleshores, s’ha creat la Associació de barris de turisme (Abt).

L’objectiu d’aquest espai es el de crear discurs sobre model de Turisme des de la visió dels veïns i veïnes amb la intenció de ser presents en els espais de participació i en els espais institucionals que es vagin creant des de l’Ajuntament.

turisme

Per aconseguir crear aquest discurs alternatiu sobre model de turisme s’ha proposat organitzar en els propers mesos unes jornades veïnals. Com a primer pas s’ha constatat que cal tenir primer una diagnosi de la situació de cada barri, per això s’ha construït una eina per recollir-les i processar-les. Des de Fem Sant Antoni ens encarregarem de redactar una primera versió provisional a l’espera de poder obrir aquesta diagnosi temàtica del barri a tots els veïns al llarg del mes d’octubre.

La cronologia de la gènesis del projecte es la següent:

A finals de juny hi va haver una primera trobada  a la seu de la Negreta, on es va decidir dur a terme una acció  reivindicativa per al dia 2 de juliol davant la seu de Turisme de Barcelona. Es va redactar un manifest_2 juliol per a ser llegit durant l’acció. També des de FSA vàrem aportar un breu text descriptiu de la temàtica turística al barri. Hi vàrem ser presents amb una pancarta que feia molt de goig reivindicant un mercat de Sant Antoni dedicat  als veïns i de caràcter popular i no turístic.

turisme2L’acció va ser un èxit per la pluralitat de barris i  problemàtiques presents.

També es va aportar un text on es resumia breument l’estat de la qüestió a Sant Antoni.

El 16 e juliol hi va haver una segona reunió a La Base del Poble Sec, on es va decidir el nom de Abt,i es va concretar  fer la diagnosi de barris coma preparació d’unes unes futures jornades sobre  model turístic des de la perspectiva veïnal. Es va convocar una propera reunió el dia 14 de setembre a la Barceloneta i es va comissionar un equip per a preparar-la atès que son més de 40 associacions i entitats que d’una manera o altre hi participen.

El 21 de juliol va hi va haver una trobada a la Favb on es va constatar la voluntat dels participants a la Abt de convertir-se en  un interlocutor davant l’Ajuntament. Es va reafirmar la idea de col·laboració i complementarietat amb la Favb, amb qui es comparteixen objectius i a la vegada s’abasten àmbits veïnals complementaris pel què totes dues han de ser presents i tingudes en compte en els espais consultius que es generin per part de l’Ajuntament en matèria de turisme.

Com s’ha indicat, la propera trobada serà el dia 14 a la Barceloneta on es recolliran els primers resultats de la diagnosi de barris i s’establiran les properes accions a emprendre per consolidar aquest projecte veïnal engrescador.

Anuncis